Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším". Více informací o cookies

Všeobecné obchodní podmínky

Používáním systému KIRA CRM (dále jen „KIRA CRM“ nebo "Služba") souhlasíte s podmínkami jejího provozovatele, společností

Ing. Jan Hrdý (provozovatel obchodu a servisu výpočetní techniky „HS Computers“)
A. Kubeši 1510
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 73095087
DIČ: CZ7610265872

(dále jen „Provozovatel“ či „Poskytovatel“).

I. Vzájemná práva a povinnosti

Vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele a zákazníka (dále také „Objednatele“) se řídí smlouvou, která je tvořena následujícími dokumenty:

 1. těmito obchodními podmínkami, které vymezují vzájemná práva a povinnosti
 2. zásadami zpracování osobních údajů, podmínkami a pokyny uvedenými na stránkách www.kiracrm.com
 3. objednávkou k zakoupení KIRA CRM a její akceptací z naší strany

Pokud se bydliště nebo sídlo Objednatele nachází mimo Českou republiku nebo pokud právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, obě strany souhlasí, že se vzájemný vztah řídí českým právem.

Zasláním objednávky stvrzuje Objednatel, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

II. Uzavření kupní smlouvy a její změny

 • 1. Podání objednávky

  Objednávku lze podat prostřednictvím příslušného formuláře na stránkách Zkušební verze KIRA CRM.

  Údaje uvedené v závazné objednávce musí být správné a úplné.

 • 2. Zrušení či změna již odeslané objednávky

  Objednávku, která nebyla ještě akceptována Provozovatelem, lze zrušit či změnit v písemné formě, například emailem. Všechny potvrzené / akceptované objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení či změny objednávky jsou možné pouze po vzájemné dohodě.

 • 3. Uzavření kupní smlouvy

  Smlouva je uzavřena mezi Poskytovatelem a Objednatelem, když Objednatel odešle objednávku v souladu s těmito obchodními podmínkami a následně dojde k písemné akceptaci této objednávky Poskytovatelem.

  Informace o obdržení objednávky Poskytovatelem je zasílána Objednateli automaticky jako notifikace a neznamená akceptaci. Kupní smlouva je uzavřena až okamžikem, kdy je Objednateli doručena akceptace objednávky (a nikoliv pouhé obdržení objednávky) na e-mailovou adresu Objednatele, která je uvedena v objednávce.

III. Popis služby

 • 1. Samotná služba KIRA CRM

  Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele řádně poskytovat Objednateli cloudové služby „KIRA CRM“ v uvedeném rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou, a na straně druhé je to závazek Objednatele platit Poskytovateli finanční plnění, resp. cenu, dohodnutou touto Smlouvou.

  Poskytovatel se zavazuje poskytovat Objednateli Službu, která obsahuje tyto produkty:

  1. Cloudová aplikace KIRA CRM
  2. Cloudové úložiště o kapacitě max. 10 GB
  3. Služba správy identit a přístupu do cloudu (dále vše též jen „služba“)
 • 2. Obsah třetích stran

  Jakýkoliv obsah třetích stran, který Poskytovatel skrze KIRA CRM zpřístupní, je poskytován „tak, jak je“ a „tak, jak je dostupný“ bez záruky jakéhokoli druhu. Objednatel potvrzuje a souhlasí, že Poskytovatel nebude odpovědný a nemá žádné povinnosti kontrolovat, sledovat nebo opravovat Obsah třetích stran. Poskytovatel nemá odpovědnost vzniklou z Obsahu třetích stran nebo v souvislosti s ním.

  Objednatel bere na vědomí, že povaha, typ, kvalita a dostupnost Obsahu třetích stran se může kdykoli během Období poskytování Služeb měnit a funkce Služeb, které využívají Služeb třetích stran, závisí na pokračující dostupnosti takových programových rozhraní (API) příslušných aplikací třetích stran.

 • 3. Garance dostupnosti Služby

  Poskytovatel se zavazuje zajistit dostupnost Služby v rozsahu 99% času za jeden kalendářní rok. Povinnosti k náhradě škody se zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti z této Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli, např. v důsledku války, napadení nebo sabotáže; vyšší moci; pandemie; výpadku elektřiny, internetu nebo elektronické komunikace, který nebyl způsoben povinnou stranou; omezení ze strany orgánů veřejné moci (včetně zamítnutí nebo zrušení jakékoli vývozní, dovozní nebo jiné licence), nebo jiné události mimo přiměřenou kontrolu povinné strany.

 • 4. Poskytování a dostupnost cloudových služeb

  Poskytovatel se zavazuje vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, aby servery (úložiště), na nichž je uložen software, který je poskytován formou Cloudových služeb dle této Smlouvy, fungovaly nepřetržitě. V případě, že Objednatel písemně oznámí Poskytovateli nefunkčnost služby, Poskytovatel provede nezbytné kroky ke zjištění příčiny a písemně oznámí důvod Objednavateli. Je-li příčina na straně Poskytovatele, neprodleně zahájí kroky k vyřešení a následně písemně informuje Objednavatele.

 • 5. Změna rozsahu poskytovaných služeb (předmětu plnění)

  Poskytovatel může aktualizovat, měnit nebo upravovat Službu podle této Smlouvy. Tento bod bývá obvykle uplatňován zejména v důsledku změny nebo nedostupnosti obsahu, služeb nebo API třetích stran (např. zobrazení mapy třetích stran). Pokud třetí strana přestane poskytovat přístup k obsahu třetích stran nebo přístup zkomplikuje, může Poskytovatel ukončit poskytování přístupu k příslušnému Obsahu třetích stran nebo Službám třetích stran, aniž by jí vůči Objednateli vznikl nějaký závazek. Jakékoli změny Obsahu třetích stran, Služeb třetích stran nebo API, včetně jejich nedostupnosti v průběhu Období poskytování Služeb, neovlivní Objednatelovy povinnosti podle této Smlouvy nebo příslušné Objednávky a Objednatel nebude mít nárok na jakoukoli refundaci, kredit nebo jinou kompenzaci z důvodu takových změn.

 • 6. Zkušební verze

  Objednatel má právo bezplatně užívat Službu v provedení Zkušební verze. V tomto režimu je možné užívat KIRA CRM v plném rozsahu po předem stanovenou dobu. Data pořízená ve Zkušební verzi lze po případném zakoupení licence převést do placené verze a to na základě dohody s Provozovatelem.

IV. Nakládání s daty a změny nastavení

Nakládání s daty, které poskytl Objednatel Provozovateli nebo byly Objednatelem přímo vloženy do KIRA CRM, jsou upraveny následujícím stanoviskem:

 • 1. Import dat

  Pokud Objednatel požaduje import vlastních dat do KIRA CRM, je doporučeno, aby poskytl data ve formě, kterou Poskytovatel požaduje, neboť:

  • pokud dodá Objednatel svá data Poskytovateli ve formátu, který Poskytovatel požaduje (dohodne se vždy ad-hoc), je tento import dat bezúplatný
  • v případě, že Objednatel není schopen dodat data ve vhodném formátu (takovém, který považuje Poskytovatel za vhodný), je nezbytná vzájemná spolupráce obou stran a nalezení vhodného řešení, přičemž práce Poskytovatele jsou v tomto případě zpoplatněny
 • 2. Vymazání dat

  Poskytovatel je povinen, v době do 1 kalendářního měsíce následujícího po skončení této Smlouvy, provést či zajistit likvidaci dat Objednatele uložených v cloudovém prostředí bezúplatně, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

 • 3. Role a žádosti o změnu

  První uživatel Objednavatele je ustanoven Poskytovatelem do role administrátora, který lokálně spravuje KIRA CRM daného Objednatele. Mezi jeho kompetence patří například:

  • Přidat, odebrat či deaktivovat uživatele
  • Přidat či odebrat roli uživateli
  • Přidat, odebrat či změnit Téma poznámek
  • Přidat, odebrat či změnit Vlastní atribut
  • Nastavit výchozí hodnotu pro Kalendář a jiné ...

V případě, že Objednatel požaduje provést takovou změnu (nastavení programu, úprava dat apod.), která není v kompetenci administrátora, musí Objednavatel kontaktovat Poskytovatele emailem a popsat svůj požadavek. Poskytovatel se pokusí najít způsob, jak Objednateli vyhovět a po vyhodnocení požadavku odešle Poskytovatel emailem Objednateli nabídku řešení včetně ceny za tyto nadstandardní služby.

Telefonický kontakt je vyhrazen pro urgentní problémy (nikoliv změny) a také pro obchodní konzultace.

V. Cena

Aktuální cena za jednotlivou licenci na uživatele je vždy dostupná na portálu www.kiracrm.com, kde je také uvedeno, co daná licence obsahuje. Poskytovatel si vyhrazuje právo změny ceny, jakož i celkové koncepce cenové politiky.

Při překročení kapacity úložiště 10 GB je oprávněn Poskytovatel účtovat Kč 40 bez DPH měsíčně za každých dalších 10 GB. O překročení limit 10 GB je administrátor Objednavatele informován notifikací.

VI. Doba a místo plnění

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem její akceptace ze strany Poskytovatele, jak je uvedeno v kapitole II. a bodu 1., těchto Všeobecných obchodních podmínek. Doba poskytování plnění dle této Smlouvy je stanovena na neurčito ode dne akceptace. Služba je přístupna po celou dobu trvání této Smlouvy, pokud se obě strany nedohodly jinak či nezasáhla Vyšší moc.

KIRA CRM je provozován jako cloudová služba a místem plnění jsou tedy servery, na kterých Poskytovatel tuto službu provozuje. Služba je dostupná prostřednictvím internetového prohlížeče.

Poskytovatel nezodpovídá za bezchybnost Služby ani jiné aspekty, které mohou ovlivnit kvalitu práce se Službou (např. kvalita internetového připojení Objednatele, stav IT techniky používanou Objednatelem pro práci s KIRA CRM, apod.).

VII. Platební podmínky

 • 1. Způsob platby

  Kupní cenu za poskytování Služby musí Objednatel uhradit bezhotovostně za každý uplynulý kalendářní měsíc bankovním převodem na účet Poskytovatele. Detaily pro platbu, včetně ceny za Službu čerpanou Objednatelem v uplynulém měsíci, obsahuje faktura vystavená Poskytovatelem, pokud není dohodnuto jinak.

 • 2. Splatnost faktury

  Splatnost faktury je vždy uvedena v příslušném daňovém dokladu. Obvyklá splatnost faktury činí 14 kalendářních dní, ale její délka může být Poskytovatelem upravena podle okolností. Faktura je považována za zaplacenou okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Poskytovatele.

 • 3. Sankce z prodlení platby

  V případě prodlení Objednatele s platbou, si Poskytovatel vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy, zamezit Objednateli přístup do KIRA CRM, či omezit rozsah poskytovaných služeb, jakož i požadovat smluvní pokutu až do výše předchozí vystavené faktury. Dále je Poskytovatel oprávněn požadovat úroky z prodlení ve výši 0,1% p.a. a to až do momentu úplného zaplacení předmětné faktury.

VIII. Řešení sporů, ukončení Smlouvy

 • 1. Řešení sporů

  Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou, včetně sporů o její výklad či platnost a usilovat o jejich vyřešení především smírnou cestou.

 • 2. Ukončení platnosti smlouvy

  Ve všech případech ukončení platnosti smlouvy musí smluvní strany písemně informovat protistranu o této skutečnosti a případně uvést další okolnosti, jak vyplývá z ustanovení níže, kde je popsáno, v jakých případech je možno Smlouvu ukončit:

  • a) Písemnou dohodou obou smluvních stran

   V případě písemné dohody (za kterou se považuje i emailová komunikace) obou smluvních stran má ukončení smlouvy okamžitou platnost.

  • b) Výpovědí jedné ze smluvních stran bez udání důvodu

   V tomto případě má výpovědní lhůta délku trvání 14 dní a začíná běžet v den, kdy byla výpověď prokazatelně odeslána protistraně.

  • c) Výpovědí Objednatele či Poskytovatele v případě hrubého porušení této Smlouvy

   přičemž:

   • V případě, kdy je Objednatel v prodlení s platbou kterékoliv splatné faktury, může Poskytovatel odstoupit od Smlouvy s okamžitou platností.
   • V případě opakovaného nedodržení obvyklé kvality a dostupnosti Služby ze strany Poskytovatele, má Objednatel právo odstoupit od Smlouvy. Je ovšem nezbytné, aby Objednatel vždy předem písemně upozornil Poskytovatele na zjištěné nedostatky a nejdříve mu umožnil situaci napravit, přičemž Poskytovatel má 5 pracovních dní na odstranění závady.

IX. Ochrana informací, údajů a dat, GDPR

Smluvní strany se zavazují uchovat v tajnosti veškeré skutečnosti, informace a údaje týkající se této smlouvy, předmětu plnění a souvisejících záležitostí, rámcové dohody či dalších oboustranných úmluv.

Poskytnutí informací na základě povinností stanovených smluvním stranám obecně závaznými právními předpisy včetně předpisů Evropské unie není považováno za porušení povinností smluvních stran sjednaných v tomto článku.

Poskytovatel se zavazuje učinit opatření, aby osoby, které se podílejí na realizaci jeho závazků z této Smlouvy, zachovávaly mlčenlivost o veškerých skutečnostech, údajích a datech (osobních či jiných), o nichž se dozvěděly při výkonu své práce.

Závazky smluvních stran uvedené v tomto článku trvají i po skončení smluvního vztahu. Poskytovatel si je vědom své povinnosti zajistit a také zajistí, že poskytnuté plnění umožní Objednateli dodržovat veškeré požadavky vyžadující bezpečnost dat a přístupu k nim.

Poskytovatel dále zajistí, že poskytnuté plnění bude naplňovat veškeré požadavky stanovené zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a od 25. 5. 2018 též nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), které se týkají provedení zejména technického zabezpečení zpracovávaných osobních údajů, a to takového, aby jeho úroveň odpovídala danému riziku.

Vzhledem k tomu, že Poskytovatel je v rámci své činnosti stanovené příslušnými právními předpisy též správcem osobních a citlivých údajů, bude vždy podle těchto právních předpisů vystupovat v roli smluvního zpracovatele osobních údajů.

X. Práva duševního vlastnictví

KIRA CRM je autorsko-právně chráněným dílem Provozovatele.

Na veškeré prvky a obsah textů stránek www.kiracrm.com se vztahují autorská práva Provozovatele a nelze je bez souhlasu Provozovatele kopírovat, citovat či jinak použít.

Objednatel nesmí sám způsobit ani umožnit jiným osobám následující nebo je přimět k následujícímu:

 1. užívání Služby za účelem obtěžování jiné osoby; způsobení škody nebo zranění osobě či na majetku; publikování materiálu, který je podvodný, hanlivý, obtěžující nebo obscénní; porušování práv na ochranu soukromí; podporování fanatismu, rasismu, nenávisti nebo poškozování; odesílání nevyžádaných hromadných e-mailů, reklamní pošty, nevyžádané pošty nebo řetězových dopisů; porušování vlastnických práv; nebo porušování platných zákonů, nařízení či předpisů jiným způsobem;
 2. provádění nebo zveřejnění jakýchkoli srovnávacích testů nebo testů dostupnosti Služby;
 3. provádění nebo zveřejnění jakýchkoli testů výkonu nebo zranitelnosti Služby bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele nebo provádění či zveřejnění zjišťování sítí, identifikace portů a služeb, hledání zranitelných míst, lámání hesel nebo testování Služeb pomocí vzdáleného přístupu; nebo
 4. užívání Služby k provádění těžby kyberměny nebo kryptoměny.

Poskytovatel má právo provést nápravu, pokud dojde k porušení podmínek výše, a taková náprava může zahrnovat odebrání materiálu nebo deaktivaci přístupu k materiálu, který tyto podmínky porušuje.

XI. Odpovědnost za vady, náhrada škody

V případě prokazatelné škody, která vznikla Objednateli v souvislosti s vadami Služby, celková finančně vyčíslená odpovědnost Poskytovatele nepřekročí celkovou částku skutečně zaplacenou Objednatelem za službu za období uplynulých dvanácti měsíců.

XI. Odpovědnost za vady, náhrada škody

Poskytovatel je nezávislým dodavatelem a obě smluvní strany souhlasí, že uzavřením této Smlouvy nevzniká mezi smluvními stranami partnerský vztah, společný podnik ani vztah zastoupení.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a že byla uzavřena podle jejich svobodné a pravé vůle.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01.01.2020.

Vyzkoušejte KIRA CRM

Vyzkoušejte zdarma KIRA CRM

Vyzkoušejte plnou verzi na 14 dní, zdarma a bez omezení! Je to jednoduché - vyplňte a odešlete formulář. Přístupové údaje s adresou Vaší zkušební verze budete mít během chvilky v emailové schránce.

Co tím získáte?

 • Zkušební verzi KIRA CRM na 14 dní zcela zdarma
 • Vše v plné verzi, včetně průběžných aktualizací
 • Zabezpečení přístupu a dat jako v bance
 • Možnost migrace dat do ostré verze
 • Oboustranné propojení s poštovním klientem Outlook pomocí Kerio Connect
 • Napojení na rejstříky firem ARES a ORSR (informační systém firem v ČR a SR)
Vyzkoušet zdarma